Oppdatert lønnspolitikk og stillingsstruktur

Våren 2020 ble ny lønnspolitikk og stillingstruktur for teknisk-administrative stillinger vedtatt ved UiB.

Det er ikke veldig store endringer i stillingsstrukturen, men vi kan nevne at kvalifikasjonskravene for noen  av ingeniør, konsulent/rådgiver kodene er endret fra tidligere. Det er også kommet til noen nye stillingskoder relatert til arkeologisk feltarbeid.

Endringene i det lønnspolitiske dokumentet går mye på å tilpasse det situasjonen med to hovedavtaler. Det er også gjort endringer for å gjøre dokumentet mer lettleselig, og tilrettelagt som et verktøy for både ledere og ansatte.

Stilingsstruktur ved UiB: https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/831478/download
Lønnspolitikk ved UiB: http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/L%C3%B8nnspolitisk%20dokument%20for%20UiB_norsk.pdf

Lønnsoppgjøret 2020 – En kort statusoppdatering

– Årets sentrale lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

– 3. august: Oppgjøret startet igjen med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret. Senere samme dag ble det brudd i forhandlingene.

– 4. august: Partene møttes hos Riksmekleren for å avtale mekling. Frist for mekling var 20. august klokken 24.

Som vi vet endte frontfagsoppgjøret på 1.7 prosent etter mekling på overtid.
Årets sentrale forhandlinger for statsansatte starter 1. september. Fristen for å komme til enighet er 15. september.
Først etter et resultat er klart 15.september vet vi hvordan lønnsoppgjøret blir for oss som jobber på UiB.
Det er for tidlig å si noe om det blir individuelle forhandlinger ved UiB, men vil komme med informasjon som snart vi vet noe konkret etter 15.september.

Evaluering av fleksitidsavtalen i staten

I 2017 ble arbeidet med å fremforhandle en ny fleksitidsavtale startet. Mot slutten av 2017 ble man enige om en prøveordning, og at prøveordningen skulle evalueres etter ett og et halvt år. Evalueringsrapporten er nå klar.

Som kjent har man i prøveperioden hatt kjernetid fra 09.00 til 14.30, med mulighet til å «flekse» mellom 06.00 og 09.00 på morgenen og fra 14.30 til 21.00 på ettermiddagen/kvelden. Man har hatt mulighet til å opparbeide seg plusstimer og mulighet til å avspasere. Plusstimer over 50 timer som ikke er avspasert vil bli strøket uten kompensasjon, minustimer over 10 timer medfører trekk i lønn.

Evalueringsrapporten er nå klar og kan leses i sin helhet på: https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/fleksitidsavtalen-i-staten

Kort oppsummert så ser det ut som ordningen med utvidede rammer for arbeidstid fungerer bra, men at det fortsatt er for store utfordringer knyttet til stryking av timer og at ikke arbeidsgiver gjør den jobben de er satt til for å hindre at dette skjer.

Koronasituasjonen uke 12

Koronasmitten har ført til store omlegginger på UiBs virksomhet og på den enkeltes arbeidsdag. Stenging av UiB har ført til at mange må utføre arbeidsoppgavene sine ved hjelp av hjemmekontor.
Det er ikke forventet at en ved bruk av hjemmekontor kan gjennomføre arbeidet med den konsentrasjon og kapasitet som en ville ha gjort på sitt kontor på UiB. UiB har derfor bestemt at den vanlige fleksitidsordningen ikke gjelder fram til over påske, og UiB vil legge inn 7,5 time på den enkelte ansatte som har fleksitid. De som på grunn av beredskapssituasjonen må jobbe mer enn 7,5 timer vil får dette godtgjort.

I en så stor organisasjon som UiB, vil det alltid være noen  funksjoner er virksomhetskritiske og som må utføres, og noe  personell må derfor mobiliseres for å utføre disse oppgavene på campus.

Vi er nå i en ekstraordinær situasjon og med god samarbeidsvilje må vi  sammen finne smidige og gode løsninger for å ivareta både de tilsatte og universitetets behov og for å få UiB til å fungere på best mulig måte.

Har du utfordringer med å få utført arbeidet ditt eller andre spørsmål, ta kontakt med nærmeste leder for å finne en løsning.
Du kan også ta kontakt direkte med oss i Akademikerne.

Sammen med de andre fagforeningene har Akademikerne løpende kontakt med ledelsen og blir informert om Korona-situasjonen og hvordan den påvirker UiBs virksomhet og den enkelte ansatte. 

Følg ellers med på UiBs hjemmeside og få oppdatert informasjon om UiBs Koronasituasjon:
https://www.uib.no/korona/134456/informasjon-ansatte
IT-avdelingen har en egen hjemmeside hvor det fortløpende legges ut informasjon av teknisk art m.t.p jobbe hjemmefra med mer:
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_møte-_og_samhandlingsløsninger

Skjema for fagforeningstilhørighet

Dersom du er nyansatt på UiB, eller nylig har meldt deg inn i en av Akademiker foreningene så er det viktig at dette registreres hos arbeidsgiver. Dette for at arbeidsgiver skal kunne utføre korrekte beregninger i forbindelse med lønn og lønnsoppgjør.

Skjemaet finner du her: Skjema for UiB Akademikerne nytilsatte

1: Skriv ut skjemaet

2: Fyll ut og signer skjemaet

3: Lever skjemaet til administrasjonssjef eller tilsvarende

alternativt kan skjemaet leveres via din fagforening på UiB som så sørger for at det kommer til riktig sted.

PS. De aller fleste som er ansatt før 1.mai 2019 og er Akademikermedlemmer er allerede korrekt registrert som endel av arbeidet med lønnsoppgjøret høsten 2019.

Ved spørsmål rundt dette så ta gjerne kontakt med oss i Akademiker styret

Resultat mellomoppgjøret 2019

Hei,

Da er mellomoppgjøret for 2019 fullført, og protokoller signert. Som nevnt underveis har det ikke vært individuelle forhandlinger i 2019, men en modell basert på å fordele tilgjengelig pott på alle.

Resultatet er som følger:

Det er den enkelte leders plikt å informere om resultatet.  Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig.

Det er vel så viktig å informere både de som har fått og de som ikke har fått. I år har det ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om (se under).

Akademikerne (Resultatet skal iverksettes fra 1. mai 2019)

Partene er blitt enige om følgende:

• Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.

• Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har fått nye ansettelsesforhold etter virkningsdato for forhandlingene, eller som får ny lønnsvurdering etter HTA pkt. 2.5.3 med virkningsdato etter forhandlingene.

• Postdoktorer som har en lønn under kroner  531 900 ( lønnstrinn 60) løftes opp til kroner 531 900

• Nyansatte siste år gis et prosentvist tillegg på 1,55 %

• Øvrige ansatte gis et generelt prosentvist tillegg – det ble rom for 2,483 %

Målet er å få effektuert resultatet av lønnsforhandlingene slik at de kommer med på lønnsutbetalingene i november 2019.

Fremdrift mellomoppgjøret 2019

Hei,
Partene har nå blitt enige om at Akademikerne kan informere om status for lønnsforhandlingene ved UiB.
I år har alle Akademikerorganisasjonene vært samstemte på å bruke hele potten til generelle tillegg for å sikre lønnsutvikling for alle sine medlemmer. Dette har vi fått gehør for hos arbeidsgiver.
De fleste medlemmer ved UiB vil dermed få hele potten utdelt som et generelt tillegg med virkningsdato 1.mai. Det blir altså ingen individuelle forhandlinger under dette mellomoppgjøret.

(mer…)