About KristianView all posts by Kristian

Lønnsoppgjøret 2020 – De lokale forhandlingene er i havn

Lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført. Det har i år ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av Akademikerne

Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra

  1. oktober 2020.

Partene er blitt enige om følgende:

  • Ansatte gis et generelt prosentvist tillegg på 0,4847 %.
  • Ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2020 med unntak av de som skal over i pensjon, er ikke omfattet av oppgjøret.

Lønnsoppgjøret 2020 – De sentrale forhandlingene er i havn

I 15.oktober ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret.

Vi har nå en ny hovedtariffavtale med følgende virkningsperiode: 16. september 2020 – 30. april 2022.

Her kommer en rask oppsummering av den delen av resultatet som er relatert til økonomi.

  • 0.45% prosent av lønnsmassen (virkningsdato 1.oktober) er satt av til lokale forhandlinger.
  • Nye ansatte med høyere akademisk utdannelse får en startlønn på minimum: 458.900.
  • Nye ansatte stipendiater får en startlønn på minimum:  482.200.

Hvordan vi blir å gjennomføre de lokale forhandlingene på UiB er ikke klart ennå, men Akademikerne skal møte arbeidsgiver i neste uke og vi vil informere mer så snart vi vet mer hvordan det blir i år.

De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 30.november 2020.

https://akademikerne.no/2020/enighet-om-moderat-oppgjor-i-statlig-sektor

Robert Rastad blir ny universitetsdirektør ved UiB

Torsdag 17.september 2020 ble Robert Rastad ansatt som ny universitetsdirektør. Vi ser frem til et godt og konstrukivt samarbeid med den nye universitetsdirektøren fremover.

Les også mer om saken her: https://www.uib.no/aktuelt/138578/robert-rastad-blir-ny-universitetsdirektør

(mer…)

Lønnsoppgjøret 2020 – En kort statusoppdatering

Her kommer en rask oppdatering om det sentrale lønnsoppgjøret i staten 2020:

  • 1.september: Staten og KMD startet forhandlinger 1.september, med frist 15.september
  • 14.september: Det blir brudd i forhandlingene, på begge avtalene
  • 23.september: Mekling starter, med frist 14.oktober

Les mer her: https://akademikerne.no/2020/brudd-i-staten-skuffet-over-liten-forhandlingsvilje

Hjemmekontor – Den nye normalen?

En partssammensatt gruppe jobber nå med å se på temaet: «hjemmekontor – den nye normalen». Gruppen skal jobbe med temaet fremover mot midten av oktober 2020. Arbeidet er i denne omgang begrenset til teknisk-administrativt ansatte.

UiB har tidligere hatt en restriktiv praksis rundt  hjemmearbeidsordninger for teknisk-administrativt ansatte, der slike løsninger unntaksvis har vært brukt i tilretteleggingsøyemed. For den vitenskapelige gruppen har hjemmearbeid i større grad vært praktisert.

Vi benytter anledningen til å se på fordeler og ulemper, samt mulige forslag til ny praksis rundt hjemmearbeidsordninger.

Har dere innspill, spørsmål eller erfaringer rundt hjemmekontor dere vil dele må dere bare ta kontakt så skal vi ta det med inn i arbeidet videre.

Til inspirasjon kan man jo se hvordan de andre institusjonene praktiserer temaet for tiden https://www.forskerforum.no/er-det-greit-med-hjemmekontor-far-du-ekstra-skjerm-og-pult-slik-er-institusjonenes-prakis/

Oppdatert lønnspolitikk og stillingsstruktur

Våren 2020 ble ny lønnspolitikk og stillingstruktur for teknisk-administrative stillinger vedtatt ved UiB.

Det er ikke veldig store endringer i stillingsstrukturen, men vi kan nevne at kvalifikasjonskravene for noen  av ingeniør, konsulent/rådgiver kodene er endret fra tidligere. Det er også kommet til noen nye stillingskoder relatert til arkeologisk feltarbeid.

Endringene i det lønnspolitiske dokumentet går mye på å tilpasse det situasjonen med to hovedavtaler. Det er også gjort endringer for å gjøre dokumentet mer lettleselig, og tilrettelagt som et verktøy for både ledere og ansatte.

Stilingsstruktur ved UiB: https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/831478/download
Lønnspolitikk ved UiB: http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/L%C3%B8nnspolitisk%20dokument%20for%20UiB_norsk.pdf

Lønnsoppgjøret 2020 – En kort statusoppdatering

– Årets sentrale lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

– 3. august: Oppgjøret startet igjen med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret. Senere samme dag ble det brudd i forhandlingene.

– 4. august: Partene møttes hos Riksmekleren for å avtale mekling. Frist for mekling var 20. august klokken 24.

Som vi vet endte frontfagsoppgjøret på 1.7 prosent etter mekling på overtid.
Årets sentrale forhandlinger for statsansatte starter 1. september. Fristen for å komme til enighet er 15. september.
Først etter et resultat er klart 15.september vet vi hvordan lønnsoppgjøret blir for oss som jobber på UiB.
Det er for tidlig å si noe om det blir individuelle forhandlinger ved UiB, men vil komme med informasjon som snart vi vet noe konkret etter 15.september.

Evaluering av fleksitidsavtalen i staten

I 2017 ble arbeidet med å fremforhandle en ny fleksitidsavtale startet. Mot slutten av 2017 ble man enige om en prøveordning, og at prøveordningen skulle evalueres etter ett og et halvt år. Evalueringsrapporten er nå klar.

Som kjent har man i prøveperioden hatt kjernetid fra 09.00 til 14.30, med mulighet til å «flekse» mellom 06.00 og 09.00 på morgenen og fra 14.30 til 21.00 på ettermiddagen/kvelden. Man har hatt mulighet til å opparbeide seg plusstimer og mulighet til å avspasere. Plusstimer over 50 timer som ikke er avspasert vil bli strøket uten kompensasjon, minustimer over 10 timer medfører trekk i lønn.

Evalueringsrapporten er nå klar og kan leses i sin helhet på: https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/fleksitidsavtalen-i-staten

Kort oppsummert så ser det ut som ordningen med utvidede rammer for arbeidstid fungerer bra, men at det fortsatt er for store utfordringer knyttet til stryking av timer og at ikke arbeidsgiver gjør den jobben de er satt til for å hindre at dette skjer.

Midlertidig avtale i forbindelse med korona 2020

Igår (16.mars) ble de sentrale partene enig om en midlertidig avtale om arbeidstid og overtid for å avhjelpe situasjonen rundt korona-utbruddet.
Merk at punkt 2 i avtalen kun gjelder for virksomheter med samfunnskritiske funksjoner.
Avtalen: https://akademikerne.s3.amazonaws.com/attachments/Avtale-mellom-de-sentralt-partene-i-staten-korona-mars-2020-offisiell-sign.pdf

Koronasituasjonen uke 12

Koronasmitten har ført til store omlegginger på UiBs virksomhet og på den enkeltes arbeidsdag. Stenging av UiB har ført til at mange må utføre arbeidsoppgavene sine ved hjelp av hjemmekontor.
Det er ikke forventet at en ved bruk av hjemmekontor kan gjennomføre arbeidet med den konsentrasjon og kapasitet som en ville ha gjort på sitt kontor på UiB. UiB har derfor bestemt at den vanlige fleksitidsordningen ikke gjelder fram til over påske, og UiB vil legge inn 7,5 time på den enkelte ansatte som har fleksitid. De som på grunn av beredskapssituasjonen må jobbe mer enn 7,5 timer vil får dette godtgjort.

I en så stor organisasjon som UiB, vil det alltid være noen  funksjoner er virksomhetskritiske og som må utføres, og noe  personell må derfor mobiliseres for å utføre disse oppgavene på campus.

Vi er nå i en ekstraordinær situasjon og med god samarbeidsvilje må vi  sammen finne smidige og gode løsninger for å ivareta både de tilsatte og universitetets behov og for å få UiB til å fungere på best mulig måte.

Har du utfordringer med å få utført arbeidet ditt eller andre spørsmål, ta kontakt med nærmeste leder for å finne en løsning.
Du kan også ta kontakt direkte med oss i Akademikerne.

Sammen med de andre fagforeningene har Akademikerne løpende kontakt med ledelsen og blir informert om Korona-situasjonen og hvordan den påvirker UiBs virksomhet og den enkelte ansatte. 

Følg ellers med på UiBs hjemmeside og få oppdatert informasjon om UiBs Koronasituasjon:
https://www.uib.no/korona/134456/informasjon-ansatte
IT-avdelingen har en egen hjemmeside hvor det fortløpende legges ut informasjon av teknisk art m.t.p jobbe hjemmefra med mer:
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_møte-_og_samhandlingsløsninger
Next page →