Vedtekter

Vedtekter for lokalt samarbeid

 

Akademikerne-UiB følger de sentrale vedtekter for lokalt samarbeid, unntak er market med *

 

Målsetting

Lokalt samarbeid mellom Akademiker-foreningene skal ha som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet, og skal være basert på Akademikernes idégrunnlag. Akademikernes styre og seksjonsorganer anser lokalt samarbeid som et viktig element i oppbyggingen av Akademikerne.

Nivå

Lokalt Akademiker-samarbeid skal være initiert og forankret i samarbeid i den enkelte virksomhet/bedrift/arbeidsplass. Lokalt samarbeid skal være basert på frivillighet lokalt. Dersom sentrale tariffavtaler/lovverk forutsetter felles lokal opptreden, etableres et lokalt samarbeid på disse områder.

Betegnelse

Som en hovedregel forutsetter bruk av betegnelsen Akademikerne lokalt at samtlige foreninger som har medlemmer i den aktuelle virksomhet/bedrift/arbeidsplass deltar i samarbeidet. Ved enighet mellom samtlige foreninger lokalt, kan denne bestemmelsen fravikes.

Lokalt styringsorgan

Det etableres en lokal Akademiker-gruppe, sammensatt av minst en representant for hver av Akademiker-foreningene i den aktuelle virksomhet/bedrift/arbeidsplass.

Gruppen utpeker en leder og nestleder for to år av gangen.*

Ved UiB har Akademikerne fått tildelt frikjøp av stillinger tilsvarende 110%. Frikjøpet  fordeles etter enighet mellom gruppens leder og nestleder.*

Evt. utadrettet aktivitet skal som hovedregel være basert på konsensus. Den lokale Akademiker-gruppen bestemmer selv hva samarbeidet skal omfatte, innenfor de rammer som følger av pkt. 1 samt de utfyllende bestemmelser som fastsettes av seksjonene.

Kontakt med sentralt nivå

Dersom den lokale Akademiker-gruppen på vegne av fellesskapet har behov for avklaringer og lignende med det sentrale nivå, tas det kontakt med lederens primærorganisasjon sentralt. Lederens primærorganisasjon har ansvar for å være bindeledd mellom den lokale gruppen og det aktuelle seksjonsorgan i Akademikerne.

Utfyllende bestemmelser i seksjonsorganene

De enkelte seksjoner i Akademikerne gir utfyllende bestemmelser innenfor disse bestemmelser til punktene 2 – 5.

 

Økonomi

Det lokale samarbeidet forutsettes finansiert lokalt, og  skal ikke medføre kostnader for Akademikerne eller medlemsforeningene sentralt.